Provozní a návštěvní řád sportovní haly

Hrušovany nad Jevišovkou

 

Vlastník a provozovatel :

Město Hrušovany nad Jevišovkou

náměstí Míru 22

671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

IČ: 00292877

DIČ: CZ00292877 

Správce:

 +420 773 118 862

E-mail:

Web:

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 www.hala.hrusovany.cz

 

     Pobyt a aktivity ve sportovní hale dále jen „SH“ jsou na vlastní nebezpečí  návštěvníků a uživatelů a za jejich odložené věci provozovatel neručí.

 1. Provoz ve sportovní hale je organizován správcem haly nebo pověřenou osobou podle platného rozvrhu sportovní činnosti dle sjednaného pronájmu a ceníku schváleného radou města. Turnaje a celodenní pronájmy mají přednost před rezervacemi, v případě předplatného bude poskytnut náhradní termín. Turnaje a celodenní pronájmy je nutno projednat se správcem haly a objednat minimálně 10 dnů předem.
 2. V celém objektu „SH“ je zákaz kouření a manipulace s ohněm, vnášení hořlavin, zbraní a jiných potencionálně nebezpečných věcí. Zákaz vnášení skla na sportovní plochu SH.
 3. Správce haly nebo pověřená osoba kontroluje činnost v objektu – tyto osoby jsou oprávněny nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující tento provozní řád nebo jejich pokyny.
 4. Všichni nájemci a uživatelé sportovní haly jsou povinni dbát a řídit se tímto provozním řádem a pokynů správce nebo pověřené osoby.
 5. Správce haly nebo pověřená osoba předává odpovědné osobě nebo pořadateli příslušné prostory k užívání v souladu s bodem 1. a po skončení sportovní činnosti přebírá a kontroluje budovy a zařízení, případné závady nebo poškození zapíše do knihy oprav a zajistí nápravu.
 6. Vstup do budovy „SH“ je možný pouze po přezutí v zádveří objektu v čisté halové sportovní obuvi s bílou podrážkou, v návlecích na obuv nebo vhodných přezůvkách.
 7. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty, hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je vedoucí haly oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení SH, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad SH.
 8. Vstup do „SH“ je povolen podle platného rozvrhu pouze pokud je přítomna odpovědná osoba (tj. vyučující, vedoucí cvičení daného sportovního oddílu - trenér, pořadatel sportovní akce, konkrétní nájemce). Tato osoba musí být plnoletá a odpovídá za pořádek, bezpečnost, kázeň a zejména dodržování bodu 5. a 6.
 9. Sportovní nářadí, pomůcky a náčiní musí být ukládány na určená a vyhrazená místa (branky musí být fixovány bezpečnostním šroubem proti překlopení k podlaze). Před jejich použitím jsou nájemci a uživatelé povinni zkontrolovat jejich stav a nezávadnost a v případě zjištění závady toto ihned nahlásit správci nebo pověřené osobě.
 10. Pokud zodpovědné osoby nezruší rezervaci (sportovní akci, trénink) u správce haly v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: rezervaci zrušit min. 24 hodin předem jinak se bude účtovat 100% ceny.
 11. Na plochu samotné sportovní haly je zakázáno nosit nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit plochu nebo zařízení. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce nebo pověřená osoba.
 12. V jiných než určených prostorách (hala) je přísný zákaz provozování sportovních aktivit (chodby, šatny, sprchy).
 13. Všichni nájemci – uživatelé „SH“ jsou povinni využívat prostory a vybavení tak, aby nedocházelo k jejich poškozování, udržovat čistotu a pořádek (odpadky odhazovat a třídit do určených nádob), hospodárně využívat sprchy a WC. V případě zjištěného poškození prostor nebo vybavení toto neprodleně oznámit správci nebo pověřené osobě a zajistit zápis do knihy oprav. Úmyslné ničení veškerého vybavení a zařízení „SH“ (kopání do dveří, nešetrné zacházení se sprchami, sedání a zavěšování na branky nebo basketbalové koše a jejich konstrukce ochranné sítě zdí apod.) je ZAKÁZÁNO.
 14. Lékárnička je umístěna v kanceláři správce „SH“. V případě použití vybavení lékárničky se zapíše do sešitu záznam o použití a do knihy úrazů (kniha úrazů je uložena u správce „SH“) záznam o úrazu s uvedením data a jména postiženého, objednavatele a svědků. Za případné úrazy odpovídá objednavatel. (trenér, učitel, instruktor).
 15. Každý uživatel i návštěvník haly odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány.
 16. Zákaz vstupu do „SH“ se zvířaty.
 17. Prostory SH tvoří:
   • Hlavní hala SH1
   • Malá hala SH2
   • Malý sál v patře hlavní haly
   • Šatny se sprchami a WC
   • Provozní, technické a sociální prostory
   • Občerstvení, bar
   • Nářaďovna
 18. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Hasiči:     150
Záchranná služba:   155
Policie:    158
Tísňové volání:  112
Policie Hrušovany nad Jev.: 974 641 840
Hasiči Hrušovany nad Jev.: 950 647 162

Tento provozní řád víceúčelové sportovní haly byl schválen Radou města Hrušovany nad Jevišovkou.